Панчево

Резултати јавног конкурса о спровођењу јавних радова за 2020. годину

НА 15 ПРОЈЕКАТА ПОСАО ЗА 24 ЛИЦА

• Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, у трајању од три месеца

Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева и Миленко Чучковић, члан Градског већа града Панчева задужен за рад, запошљавање и социјалну политику, доделили су послодавцима Уговоре о спровођењу јавних радова за 2020. годину.

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.

Поднето је 18 пројеката. Савет за запошљавање Града Панчева  одобрио је 15 пројеката на којима ће на јавном раду у трајању од три месеца бити ангажовано 24 лица.

Ево ко су послодавци: ЈКП Омољица, ЈКП “Вод – ком Јабука”, ЈКП “Долови”, МНРО, ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село, ЈКП “КОМБРЕСТ”, Дом културе “25. мај” Долово, Дом културе “4. октобар” Банатски Брестовац, ЈКП „Глогоњ“, ЈКП „Качарево“, ЈКП “Грејање”, Градска библиотека  Панчево, Туристичка организација града Панчева, Дом за децу и омладину без родитељског старања “Споменак” и Дом културе “3. октобар” Банатско Ново Село.

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево