Панчево

Одржана 16. седница Скупштине града Панчева

УСВОЈЕНО ПЕТ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

• Са привредно-развојног аспекта, свакако је најзначајнији План детаљне регулације Северне индустријско-пословне-производне зоне 3

На 16. седници Скупштине града Панчева, одборници су се највећим делом заседања бавили доношењем планова детаљне регулације, било доношењем првог плана или изменама и допунама постојећег.

Најпре је усвојен План детаљне регулације Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву, свакако најзначајнији план који  се тиче нових инвестиција  и привредног развоја Панчева.

Сем овог, усвојени су и следећи планови:

• План генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11);

• Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014;

• Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелишпте са Хиподромом и Војловица са Тополом:

• Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподрома.

Сви планови се односе на градско подручје Панчева.

После усвајања измена и допуна Пословника Скупштине града Панчева, одборници су дали сагласност на Нацрт Анекса бр. 5 Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења, а бавили су се и просечним ценама метра квадратног одређених непокретности по зонама, као и утврђивањем основице за порез на имовину и коефицијентима у најопремљенијој зони за непокретности, за обвезнике који не воде пословне књиге.

На 16 седници Скупштине града Панчева усвојена је Одлука о пословном, магацинском простору  и зиданим гаражама, као и Споразум о уступању дела послова правобранилаштва између Града Панчева и Општине Алибунар.

Потом су усвојене и одлуке о изменама одлука о оснивању Народног музеја Панчево, Градске библиотеке Панчево, Дома омладине Панчево, Завода за заштиту споменика културе Панчево, као и одлука о оснивању свих домова културе у насељеним местима Града Панчева. Све измене су формално правне природе.

Од кадровских питања, одборници су донели решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора средњих и основних школа на територији Града Панчева.

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево