Пландиште

Акценти са 2. седнице Општинског већа општине Пландиште

БУЏЕТ – ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ

• На седници је усвојен Извештај о шестомесечном извршењу буџета
• Завршни рачун за 2019. прошао све ревизорске инстанце

У петак, 4. септембра,  одржана је  2.  седница Општинског већа општине Пландиште у новом сазиву, којој је председавао Јован Репац, председник општине.

Већници су прво утврдили Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2019. годину. Анализом приказаних табела извештаја, укупни приходи и примања за 2019. годину износили су 683.592 хиљаде динара. Расходи су били 651.439 хиљада динара. Буџетски суфицит, за период јануар- децембар 2019. године, остварен је у износу 52.764 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износио је преко 60 милиона динара.

Већници су упознати и са чињеницом да је урађена и Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и да у Извештају, између осталог, стоји да по мишљењу Ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија, приложени, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Пландиште на дан 31.12.2019, као и резултате њеног пословања, токова готовине и извршења буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Што се тиче Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године, већникци су информисано да је обавеза Општине, по Закону о буџетском систему, да редово прати извршење буџета општине Пландиште и да, најмање два пута годишње о томе информише извршни орган локалне власти за шестомесечни и деветомесечни период. За шестомесечни период буџет се извршавао по плану и програму. Укупни приходи у овом периоду износили су 200.923.871,81 динар,  што у процентима износи 30,37% од укупно планираних прихода буџета. Расходи су били 246.022.030,52 динара. У збиру са пренетим, неутрошеним средставима из 2019. Општина Пландиште је 30. јуна 2020. била у суфициту за 14.474.944,00 динара. У овом периоду највећи приходи су били од трансфера виших власти, од пореза на зараде и пореза на приход. Највећи расходи су били за текуће одржавање и редовно функционисање индиректних корисника.

Већници су утврдили И Предлог Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште и Предлог Решења о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште. И Штаб и Савет мењају се  због истека манадата и зато што је дошло до кадровских промена у Општини и Дому здравља.

Седници Општинског већа присуствовали су и Душан Ћурчић, заменик председника општине и Александра Мак Одавић, начелница Општинске управе.

(Према: Општински сајт)