ТРАНСПАРЕНТНО... мр Јасмина Ђаков

Разговор с поводом

Мр Јасмина Ђаков, в. д. директора Дома здравља Ковин и чланица тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност за општину Ковин за период 2022-2025.

ВОДИ СЕ РАЧУНА БАШ О СВЕМУ

• Једнак приступ услугама и правима из области здравствене заштите обезбеђује се целокупном становништву наше општине, посебно водећи рачуна о лицима које припадају осетљивим друштвеним групама – истиче мр Јасмина Ђаков

Оно што смо у прошлом броју наговестили, и догодило се. Одборници Скупштине општине Ковин, на својој првој овогодишњој седници, усвојили су Локални акциони план за родну равноправност за општину Ковин за период 2022 – 2025. година.

Дакле, ЛАП је почео да се приимењује, а како то већ изгледа у пракси, и како да та пракса буде што више у складу са тим планом, о томе разговарамо са мр Јасмином Ђаков, в. д. директора Дома здравља Ковин и једне од чланица тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност, коме сада следи имплементација у свим сегментима друштвеног живота.

Па да пођемо од здравства.

Најпре, да кажемо да је Општина Ковин по пространству једна од највећих општина у Војводини и Србији. Процена је да на њеној територији живи нешто преко 30.000 становника, међу којим је нешто више мушкараца (око 250), што значи да на том плану, што се родне равноправности тиче, природа је учинила своје, направила је равнотежу између припадника мушког и женског пола.

Дом здравља Ковин обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите за све становнике Oпштине Ковин. Остваривање права различитих полова у области здравствене заштите у Дому здравља Ковин спроводи се применом основних начела здравственог система: поштовања људских права, правичности, свеобухватности, приступачности, доступности, што подразумева остваривање права под једнаким условима, без икакве дискриминације, укључивање свих грађана у систем здравствене заштите уз уважавање моралних, културних, религијских убеђења, обезбеђивање равноправности полова и родне равноправности, као и забрану дискриминације у пружању здравствене заштите по основу расе, пола, рода, сексуалне оријентације и родног идентитета, старости, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог убеђења – каже мр Јасмина Ђаков, в. д. директора Дома здравља Ковин.

А шта то конкретно значи у пракси, ево одговора:

– Сваки наш пацијент има право на доступну и квалитетну здравствену заштиту, у складу са својим здравственим стањем, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите. Једнак приступ услугама и правима из области здравствене заштите обезбеђује се целокупном становништву наше општине, посебно водећи рачуна о лицима које припадају осетљивим друштвеним групама.

Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Као један од елемената модернизације и демократизације друштва, а у циљу бржег, равномернијег и ефикаснијег друштвеног развоја, императив је елиминисање дискриминације жена, побољшање њиховог положаја, као и интегрисање принципа родне равноправности у свим областима деловања институција система – објашњава наша саговорница.

Има ли простора за унапређење, питамо?

-Наш стални задатак је потреба за унапређењем и остваривањем родне равноправности, кроз уравнотежење заступљености полова; обезбеђивањем једнаких могућности и третмана у вези са остваривањем права из радног односа; једнаких зарада за исти рад или рад исте вредности тј. за рад за који се захтева исти степен стручне спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност; једнаке могућности за стручно усавршaвање и образовање свих запослених, као и стручно оспособљавање приправника и напредовање у послу.

У нашој установи се не прави разлика по полу приликом јавног оглашавања послова и услова за њихово обављање и одлучивање о избору лица које траже запослење ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања – истиче директорка мр Јасмина Ђаков.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ… Дом здравља Ковин

Али то није све, ево како се родна равноправност огледа кад је у питању буџетска политика:

-Спроводи се родна анализа буџета, с тим да се приходи и расходи планирају с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефикасности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских политика.

Сходно реченом, наша установа у поступку буџетирања, а поштујући одредбе локалног акционог плана, приликом креирања програмских активности и пројеката у оквиру годишњих планских програма, спроводи поступак родно одговорног буџетирања. Примена се конкретизује кроз индикаторе пословања а све у правцу одрживаог развоја установе и постизања како општег тако и специфичних циљева пословања. Родно одговорно буџетирање се пре свега односи на следеће програмске активности:

– Кадровска обезбеђеност;

– Накнаде у натури-поклони за децу запослених поводом новогодишњих празника;

– Набавка радне униформе за запослене;

– Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе.

Применом родне анализе, Дом здравља Ковин формулише своје родно одговорне циљеве и индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца односно девојчица и дечака – напомиње наша саговорница.

И за крај, мр Јасмина Ђаков истиче да је „досадашње примењивање и остваривање родне равноправности у Дому здравља Ковин на задовољавајућем нивоу и да ће се у годинама које следе даље унапређивати.“

(Старт 013)