Представљамо…

Локални акциони план за родну равноправност за општину Ковин за период 2022 – 2025.

ИПАК, НАЈВАЖНИЈИ ДЕО ПОСЛА ТЕК ПРЕДСТОЈИ

• Локални акциони план као фундаментална начела промовише равноправност жена и мушкараца, решавање питања дискриминације и неповољног положаја жена, подједнако учешће жена и мушкараца у процесима одлучивања, превазилажење родних стереотипа, као и укључивање родне перспективе у све сегменте активности локалне самоуправе

Република Србија је потписница многих важних међународних уговора  и докумената који гарантују једнакост мушкараца и жена  и забрањују дискриминацију на родној припадности. У том смислу од посебног  значаја су Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена  (CEDAW, 1979) и Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, познатија као Истанбулска конвенција (2011), коју ја Влада Република Србије ратификовала 2013. године, а почела да примењује од 2014. године.

Република Србија има установљен национални оквир за родну равноправност и то кроз доношење Закона о родној равноправности (маја 2021), као и Националне стратегије за родну равноправност, коју је Влада  усвојила октобра 2021. године.

Влада Републике Србије формирала је 2014. године Координационо тело за родну равноправност, са мандатом да координира рад Владе у циљу остваривања потпуне родне равноправности. Координационо тело за родну равноправност води и прати спровођење националне политике о родној равноправности, одржава континуирани дијалог са особама задуженим за ту област друштвене и политичке активности.

Локална самоуправа, у оквиру својих надлежности и могућности, осигурава равноправност жена и мушкараца и стварање једнаких могућности на локалном нивоу и за једне и за друге.

РЕЧ-ДВЕ О…
      Општина Ковин се налази на југу Баната, у југоистоном делу АП Војводине, на површини од 725 километара квадратних, на којој живи око 32.000 становника, са просечном старошћу око 43 године. У општини живи преко 20 националних заједница, од којих су најбројнији Срби и Српкиње, којих има око 28.500, а међу преосталих 3.500 највише је Мађара и Мађарица, Рома и Ромкиња, Румуна и Румунки…
   Општина Ковин, поред Ковина, обухвата још девет насељених места: Баваниште, Делиблато, Мраморак, Гај, Дубовац, Мало Баваниште, Скореновац, Плочица и Шумарак.    
   Иначе, као и у другим срединама, и у општини Ковин на делу је низак наталитет и депопулација, тако да је за педесет година број становника смањен за четвртину. За разлику од стања у целој Србији, у општини Ковин  жене су бројније од мушкараца, има их  око две стотине више.

Организација УН Вомен, основана на визији једнакости садржаној у Повељи Уједињених нација, у Србији спроводи трогодишњи пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, фаза II“, а уз подршку Европске уније и у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност. Циљ пројекта је подршка Влади Србије на ефикасној примени законодавног система ЕУ о родној равноправности и усвајању  и примени Националне стратегије за родну равноправност, а допринос ће се огледати и  кроз подршку женским организацијама цивилног друштва.

Осим тога, пројектом је планирано и унапређење положаја жена, као и подршла локалним заједницама на испуњавању њихових обавеза на том плану.

Помоћ локалним самоуправама на изради акционих планова на плану родне равноправности пружа Стална конференција градова и општина (СКГО), а у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалог заинтересованих страна и ефикасност локалне администрације“. Овај пројекат финансира Влада Шведске, а СКГО га спроводи заједно са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона.

У овај пројекат „ушла“ је прошле године и Општина Ковин, тако што је започела активности на изради нацрта Локалног акционог плана општине Ковин за родну равноправност за период 2022 – 2025. година, који ће одборници Скупштине општине усвојити на свом првом заседању у овој години.

Нацрт ЛАП- рађен је у потпуном складу са Националном стратегијом за родну родну равноправност и основним начелима Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, коју је Скупштина општине Ковин усвојила још 9. марта 2014. године.

Најпре је, 24. фебруара 2021. године,  формирана Радна група за израду Локалног акционог плана за родну равноправност за период 2021-2025, у чијем је саставу било и остало 11 жена и два мушкарца, а са задатком да прикупи неопходне информације о стању на плану родне равноправности  на територији Општине Ковин и  да на основу тога  припреми темеље за израду Локалног акционог плана за родну равноправност, са јасно дефинисаним приоритетима, као и активностима на њиховом спровођењу.

АНКЕТА
  У спроведеној анкети, у којој су учетвовале 94 жене различите старосне доби и образовања, 35 одсто жена је изразило задовољство могућностима које имају у општини Ковин, 37 одсто је је незадовољних, а 26,6 одсто нису биле сигурне шта да одговоре.
 Проблеми на које су испитанице указале односе се на незапосленост, ниска примања, дискриминацију у здравству и приликом запошљавања, мобинг на радном месту, низак наталитет, превелику папирологију у остваривању неких права, радно време вртића…
  Начином на који Општина Ковин реагује на њихове потребе задовољно је 37 одсто испитаних жена, исто колико и оних  незадовољних.

Сем радних састанака Радне групе, одржано је и пет фокус групних дискусија са женама општине Ковин, а са циљем прикупљања података о томе како живе, има ли дискриминације, а разговарало се у и о њиховој свакодневици, образовању, запошљавању, политичкој партиципоацији, као и односу органа локалне самоуправе према њиховим потребама.  Фокус групе одржане су и са незапосленим женама, самохраним мајкама, предузетницама, Ромкињама… Сем тога, спроведена је и анкета, а упитник са циљаним питањима (задовољство животом у општини, запошљавње, образовање, здравље, безбедност, култура, спорт, политичка партиципација) поппуниле су 94 жене различитог статуса и профила. Потом су одржана два састанка са представницима и представницама органа локалне самоуправе Општине Ковин, као и релевантних општинских институција и установа.

Нацрт ЛАП-а је онда „прошао“  и јавну расправу, која је трајала од 20. децембра 2021. до 8. јануара 2022. године.

Сем што је одржан „округли сто“ на којем је представљен, нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност за период 2022-2025. био је доступан и на интернет страници Општине Ковин од 18. децембра, од када су пристизали коментари на његов садржај, што ће све Радна група узети у обзир када ових дана ЛАП буде упућен Општинском већу на утврђивање коначног текста, а потом и одборницима Скупштине општине на усвајање. Али то није крај, то је тек почетак посла. Реализација. А ево чега:

Локални акциони план као фундаментална начела промовише равноправност жена и мушкараца, решавање питања дискриминације и неповољног положаја жена, подједнако учешће жена и мушкараца у процесима одлучивања, превазилажење родних стереотипа, као и укључивање родне перспективе у све сегменте активности локалне самоуправе.

На основу слике стварности, а у складу са свим начелима међународног и националног правног оквира на том плану, Локални акциони план за родну равноправност, у четири године свог важења, треба  не само да унапреди стање родне равноправности у општини Ковин, него и допринесе ефикаснијем остваривању свих стратешких циљева из те сфере друштвене реалности, као што су: увођење родне перспективе у сваку област локалне политике, спровођење политике једнаких могућности и смањивање постојећих неједнакости, опште унапређење квалитета живота у општини, активна и ефективна социјална политика, побољшање квалитета здравствене заштите и њена боља доступност, подршка запошљавању и самозапошљавању жена, унапређење безбедности свих грађана, ефикасна борба против насиља над женама, као и све мере и активности које ће с тим циљем финансирати из општинског буџета.

(Старт 013)