ПО ПЛАНУ... Драгана Митровић образлаже први ребаланс градског буџета

Вршац

Акценти са 33. седнице Скупштине Града Вршца

РЕБАЛАНС БУЏЕТА С ДОБРИМ РАЗЛОГОМ

Првим ребалансом овогодишњег буџета, пројектовани износ за 2024. годину, у износу од 3.032.000.000 динара, увећан је за 190.000.000 динара, што ће поспешити реализацију више инфраструктурних пројеката у овој години

На свом 33. заседању у овом сазиву, одборници Скупштина Града Вршца усвојили су, између осталог, и Одлуку о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2024. годину.

Разлоге за први ребаланс овогодишњег буџета образложила је градоначелница Драгана Митровић, која је, између осталог, истакла да се ребалансом обезбеђује ново унапређење једног прогресивног циклуса инвестиција, у највећој мери на уређење и реконструкцију већег броја улица, путева и других јавних површина.

Обухватање пренетих неутрошених средстава из протеклих година, распоред на одговарајуће апропријације, усаглашавање плана прихода примања, расхода и издатака са реалним стањем, исказане објективне потребе да се код директних и индиректних корисника изврше одговарајуће измене и прерасподела средстава, посебно у делу који се односи на текуће расходе и обухватање новог кредитног задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода, представљају основне разлоге за доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2024. годину“ – напоменула је градоначелница Митровић. која је потом подсетила на најзначајније инвестиционе пројекте у 2024. години, а то су:

• Инфраструктурно опремање дела Северне индустријске зоне у Вршцу – прва фаза, која износи 52.560.000 динара;

• Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина, у износу од 73.789.452 динара, док је за текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељено 110.000.000 динара;

• Пројекат Уређење урбаног џепа на Војничком тргу у Вршцу, у износу од 9.135.000 динара;

• Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у износу од 9.000.000 динара, коју спроводи Град Вршац;

• Изградња линије муља по систему „кључ у руке“, за коју је опредељено 124.500.000 динара;

• Реконструкција кружне раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића, износи 48.514.166 динара. Пројекат се суфинансира средствима Управе за капитална улагања у износу од 27.514.165,80 динара, а из новог кредитног задужења у плану је износ од 21.000.000 динара;

• Завршетак започетих радова на изградњи школске фискултурне сале, у насељеном месту Уљма. Пројектована вредност наведене инвестиције износи 130.350.200 динара. Управа за капитална улагања АПВ, за реализацију овог пројекта, доделила је Граду 50.000.000 динара на име суфинансирања, док преостали износ обезбеђује Град Вршац;

• Изградња капеле, у насељеном месту Потпорањ, износи 6.000.000 динара;

• Изградња спортског терена у насељеном месту Парта, у износу од 4.320.000 динара;

• Пројекат – Уређење дечјих игралишта, планирано је уређење три игралишта у Граду Вршцу, а планирана вредност пројекта износи 27.320.000 динара;

• Пројекат – Уређење партерног простора око Вршачког језера, чија планирана вредност износи 34.510.000 динара;

Усвајањем првог ребаланса буџета, који је реално испланиран и добро избалансиран, како у социјалном смислу, тако и у погледу инвестиционих улагања, план је да се заврше сви започети пројекти и створе услови за почетак реализације нових, без угрожавања нормалног функционисања других корисника и у циљу подизања квалитета живота наших грађана“ – истакла је градоначелница Драгана Митровић.

Првим ребалансом овогодишњег буџета, пројектовани износ за 2024. годину, у износу од 3.032.000.000 динара, увећан је за 190.000.000 динара, тако да је сада на нивоу од 3.222.000.000 динара.