Пландиште

Акценти са 3. седнице Скупштине општине Пландиште

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ, ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА….

• Нови састав Штаба за ванредне ситуације и Савета за безбедност општине Пландиште

Трећа седница Скупштине општине Пландиште у новом сазиву, којој је председавао Горан Доневски, председник СО, одржана је 10.  септембра, уз оправдано одсуство само једног одборника. Седници су присуствовали Јован Репац, председник општине и Душан Ћурчић, заменик председника општине,  као и Владан Младеновић, заменик председника СО  и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Одборници су прво разматрали а затим и усвојили Завршни рачун буџета општине Пландиште за 2019. годину. Известилац по овој тачки је рекао  да су, анализом приказаних табела извештаја, укупни приходи и примања за 2019. годину били у износу од 683.592 хиљаде динара. Расходи су били 651.439 хиљада динара. Буџетски суфицит за период јануар – децембар 2019. године остварен је у износу 52.764 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износио је преко 60 милиона динара.

Одборници су упознати и да је рађена Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и да у Извештају, између осталог, стоји да по мишљењу Ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија, приложени, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Пландиште на дан извештавања, као и резултате њеног пословања, токова готовине и извршења буџета за годину која се завршава на тај дан, све у складу са прописима Републике Србије.

Након тога, одборници су разматрали и усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године. Известилац је информисао одборнике да је обавеза Општине, по Закону о буџетском систему, да редово прати извршење буџета општине Пландиште и да, најмање два пута годишње о томе информише извршни орган локане власти за шестомесечни и деветомесечни период. За шестомесечни период буџет се извршавао по плану и програму. Укупни приходи у овом периоду износили су 200.923.871,81 динара, што у процентима износи 30,37% од укупно планираних прихода буџета. Расходи су били 246.022.030,52 динара. У збиру са пренетим, неутрошеним средставима из 2019. године, општина Пландиште је 30. јуна 2020. била 14.474.944 динара у суфициту. У овом периоду највећи приходи  били су из трансфера виших власти, од пореза на зараде и пореза на приход. Највећи расходи су били за текуће одржавање и редовно функционисање индиректних корисника.

Одлукама по 3. и 4. тачки дневног реда, образовани су Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште и Савет за безбедност општине Пландиште.

На крају седнице, Јован Репац, председник општине, подсетио је одборнике да се одборничка питања постављају у писменој форми, ка и на обавезу да се формирају одборничке групе у СО Пландиште, што до 3. седнице СО није било урађено.

(Према: Општински сајт)

Пројекат „Општина Пландиште – будућност у огледалу сасашњости“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.