Панчево

Обавештење Секретаријата за јавне службе и социјална питања

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2012. године до краја фебруара 2013. године.

У први разред основне школе уписују се сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основних школа вршиће се у основним школама у граду Панчеву и насељеним местима током априла месеца 2019. године.

Упис деце у први разред основних школа реализоваће се у школама током маја и јуна месеца 2019. године.

За упис детета у први разред основне школе родитељ, односно старатељ, подноси школи следећу документацију:

– извод из матичне књиге рођених (за дете)

– лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета

– уверење да је дете похађало припремни предшколски програм

Испитивање детета за упис у школу врше психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и иструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете се уписује на основу мишљења интерресорне комисије за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

За све ближе информације о упису детета у школу родитељ се обраћа основној школи којој територијално припада, каже се у саопштењу које је потписала мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање.