Вршац

Шта је све предвиђено Средњорочним планом развоја Града Вршца?

ОСНОВНИ ЦИЉ: СВЕ БОЉИ ЖИВОТ СВИХ

  • Планом је шредвиђен даљи развој привреде, пољопривреде, предузетништва и туризма, као и инфраструктуре, комуналног и система заштите животне средине, а све у циљу квалитетнијег живота грађана у свим областима друштвеног живота

Одборници Скупштине Града Вршца, на сввом 33. заседању, усвојили су одлуку о Средњорочном плану развоја Града Вршца  за период 2023 – 2025. године.

Ево који су основни циљеви тог плана:

• Стварање повољног амбијента за даље унапређење привреде, пољопривреде, предузетништва и туризма;

• Системски рад на развоју инфраструктуре, комуналних система и елемената заштите животне средине;

• Унапређење квалитета живота грађана кроз побољшање система и услуга друштвених делатности.

У оквиру првог Општег циља, предвиђено је остварење следећих посебних циљева и мера:

• Повећање капацитета и конкурентског потенцијала привреде Града Вршца, где су планиране мере као што су наставак развоја Северне индустријске зоне Вршац, привлачење нових инвестиција и брига о постојећим инвеститорима и укључење малих и средњих предузећа  у ланце добављача и циљани подстицаји према секторима малих и средњих предузећа, који имају потенцијал брзог развоја;

• Обезбеђење адекватности људских и кадровских ресурса за потребе развоја Града Вршца са мерама које подразумевају јачање сарадње између привреде и образовних институција уз подршку Града, подршка самозапошљавању, почетницима и различитим врстама предузетништва, програми преквалификација и реализација програма на унапређењу кадровског капацитета стручних служби локалне самоуправе;

• Даљи развој пољопривреде и одржавања пратеће пољопривредне инфраструктуре и система, са мерама које се односе на наставак комасације пољопривредног земљишта, наставак одржавања канала и атарских путева, као и изградња нове пољопривредне инфраструктуре, повећање површине под ратарским, повртарским, воћарским, виноградарским засадима и активирање потенцијала обновљивих извора енергије за пољопривредне потребе, подстицаји пројектима унапређења пољопривредне производње, изградње складишних и производних капацитета и повећање потенцијала за пласман локалних пољопривредних производа кроз савремену едукацију и приступ тржиштима;

• Стварање услова за даљи динамични развој туризма и угоститељства, где су планиране мере промотивне активности у циљу привлачења инвестиција у нове смештајне капацитете, ревитализација винског пута, унапређење одржавања туристичких простора, туристичка сигнализација, мобилијари, креирање туристичког бренда и заокружење регионалне понуде.

Оно што представља новину, јесте да након истека сваке године, Средњорочном плану се додаје једна година, тако да увек постоји актуелан трогодишњи план. Сви задаци и циљеви из претходне године могу се пренети, тако што се извршавају допуне и корекције Плана, у односу на исказане потребе у развоју Града Вршца.