УСАГЛАШАВАЊЕ... Анита Митровић

Алибунар

Акценти са 12 седнице Скупштине општине

РУТИНСКА РЕВИЗИЈА БУЏЕТА

• Ребаланс буџета због расподеле средстава из претходне године, нове прерасподеле, као и усаглашавања са препорукама Министарства финансија

НА 12.седници СО Алибунар, којој је председавао Синиша Гавранчић, председник Скупштине, донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. године. Након образаложења Аните Митровић, начелнице Одељења за финансије,  Скупштина је усвојила први ребаланс буџета за 2017. годину. Један од основних разлога за прву измену и допуну Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину је расподела средстава која су пренета из претходне године у износу од 57.816.493 динара, као и прерасподеле раније утврђених износа између појединих приходних и расходних позиција. Такође, постоји и потреба усаглашавања Одлуке о буџету за препоруком Министарства финансија у вези измена плата појединих корисника средстава буџета, јер је дата могућност локалним самоуправама да могу да планирају укупна средства потребна за исплату плана запослених на нивоу исплаћених плана у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину.

    Усвојена је и Одлука о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, као и одлука којом се даје сагласност на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, којом се даје могућност финансијерима комплекса ветроелектране „Алибунар 1“  и комплекса ветроелектране „Алибунар 2“, за извођење радова на парцелама које се налазе у својини општине Алибунар, а који представљају део технолошке целине комплекса на више парцела у катастарским општинама Нови Козјак и Селеуш. Пошто су поједине парцеле из овог предлога обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, односно да су дате у закуп за обављање пољопривредне производње, на тим парцелама радови ће моћи да се изводе тек након истека закупа по основу раније закључених уговора.

   Одборници су усвојили је Извештај о раду Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта. Комисија је издала у закуп државно пољопривредно земљиште у укупној површини од око 6.500 хектара. По основу давања у закуп државног пољопривредног земљишта по праву пречег закупа и по основу лицитације за први круг, остварено је укупно око 816.450 евра, од чега Општини припада 40 одсто, а по основу другог круга очекује се остварење од око 10.900 евра, од чега такође општини припада 40%, и овај износ ће се реализовати  по доспећу уплата закупнине.

    Донета су решења о давању сагласности на Средњорочни и дуговорчни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Универзал“ Алибунар за период 2017-2021, односно 2017-2027. године. Овим плановима, које је усвојио Надзорни одбор ЈКП, испуњава се и законска обавеза. Према речима директора „Универзала“ Власте Марића, који је образлагао планове, полази се од реалних показатеља, није се хтело ићи по сваку цену у велике инвестиције, већ је стратегија развоја штедња, али циљ је задовољавање свих комуналних потреба грађана општине.

(Према: Општински портал)