ТАМИШ... кроз јужни Банат без проблема

Панчево

Достављени резултати о  квалитету површинских вода града Панчева

КУПАЧИ И РЕКРЕАТИВЦИ, БЕЗ БРИГЕ, СЕМ НА…

• На основу узорковања које је обављено 29. септембра, купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“, лево и десно од шпица) и купалиште у Иванову не могу се користити за купање и рекреацију

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. XI-13-404-107/2018 од 25. 6.2018. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

   РЕЗУЛТАТИ

   На основу  Извештаја о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/11-2018 од 03.09.2018. године, Завода за јавно здравље Панчево узорковање је обављено 29.08.2018. године, а на  основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је следеће:

  1. Контролисани узорак реке Тамиш (купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци), са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме Уредбе и  Правилника  за водна тела тип 1 (велике низијске реке), класа III (умерен еколошки статус). Воде које припадају овој класи могу се користити за купање и рекреацију.
  2. Контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица), са аспекта испитиваних параметара задовољавају критеријуме Уредбе и Правилника за водна тела тип 1 (велике низијске реке), за  класу IV (слаб еколошки статус) због повећаног броја фекалних колиформних бактерија. Површинске воде које припадају класи IV не могу се користити у сврху купања и рекреације.
  3. 3. Контролисани узорци реке Поњавице (купалиште у Oмољици и Банатском Брестовцу) за вештачка водна тела, припада класи IV (слаб еколошки статус). Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене  параметри који су изнад МДК (-pH, и BPK5 ХПК – бихроматна метода) вредности не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и рекреацију.
  4. Контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу IV(слаб еколошки статус) због повећаног броја колиформних бактерија и вредности за BPK5, и ХПК-бихроматна метода. Површинске воде које припадају класи IV не могу се користити у сврху купања и рекреације.
  5.    Вода из језера у Качареву задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу II (добар еколошки статус).

    На основу наведеног може се закључити да се купалишта на реци  Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу) и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације. Купалиште на реци Дунав ( купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица)) и купалиште у Иванову не могу се користити за купање и рекреацију, каже се, између осталог, у саопштењу Секретаријата за заштиту животне средине Панчева.


Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао

Град Панчево