У СКЛАДУ СА ВИЗИЈОМ, И МИСИЈА... проф. др Јово Колар

Интервју

Проф. др Јово Колар, декан Стоматолошког факултета у Панчеву

И СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ И СОФИСТИЦИРАНА ОПРЕМА

   • Сваком студенту је  омогућено да, уз надзор наставника, изводи основне стоматолошке интервенције, и то применом најсавременије дијагностике и опреме у најоптималнијим условима • Самостални научноистраживачки рад, здравствена специјализација и континуирано стручно образовање и усавршавање наставног кадра • И пружање стоматолошких услуга грађанима је на врхунском нивоу

• На функцији декана сте тачно годину дана. Шта бисте додали Вашој приступној беседи, данас, годину дана после?

– У протеклих годину дана, од када сам на функцији декана Стоматолошког факултета у Панчеву, видљиви су неки позитивни трендови и помаци на унапређењу квалитета, свих структурних сегменара ове високошколске установе. У координацији са наставницима Факултета учињени су помаци у побољшању квалитета наставног процеса, како по питању извођења теоријске, тако и посебно практичне неставе. Урађене су значајније корекције у извођењу наставног плана и програма. То се у првом реду односи на осавремењивање градива на већини, како базичних претклиничких предмета, тако и клиничких медицинских, а посебно претклиничких и клиничких стоматолошких предмета.

НОВ ПРИСТУП

  • Шта  ћете посебно поручити вашим „бруцошима“, а шта је то што бисте поручили младим људима, уопште?

 –  Као и претходне, тако и ове и сваке следеће године младима поручујем исто, а то је да се окрену ка будућности и да верују у њу. Нове технологије, дигитализација, информатика, нанотехнологије, захтевају и сасвим нов приступ, како у свакодневном раду тако и у свом професионалном и приватном животу. Само континуирана преданост раду и тежња ка прогресу сваког појединца може довести до те жељене трансформације и препорода друштва у целини.

     Посебан аспект је посвећен побољшању услова за извођење практичне наставе на претклиничкој и клиничкој стоматологији, где је сваком студенту омогућено да, уз надзор наставника, изводи основне стоматолошке интервенције, и то применом најсавременије дијагностике и опреме, и у најоптималнијим условима.

Научноистраживачка делатност Факултета је оријентисана ка базичним и примењеним научноистраживачким пројектима. У том смислу наставници и сарадници Факултета покренули су и раде на неколико самосталних истраживачких пројеката, као и на сарадњи са привредом. Покренут је и један међународни пројекат са  Наставним заводом за јавно здравље „Др Андрија Штампар“ из Загреба, а припремљено је и неколико пројеката са којима ћемо конкурисати,  и на покрајинском и на републичком нивоу власти, а чије конкурсе очекујемо до краја ове године.        Наставници и сарадници нашег факултета су током протекле године били продуктивни на овом пољу. Објављено је више радова у водећим међународним часописима са афилацијом СФ Панчево, Универзитет Привредна академија Нови Сад.

Поред наставне и научноистраживачке делатности, Факултет обавља и здравствену делатност, како у оквиру обавезног процеса едукације студената стоматологије и специјализаната одређених стоматолошких клиничких дисциплина, тако и  пружању услуга у виду прегледа, дијагностике  и лечења популације наше регије. У том правцу понудили смо и уговоре са неким привредним и приватним организацијама о пружању стоматолошких услуга. А у том смислу остварујемо и добру сарадњу са државним, градским и регионалним стоматолошким и другим здравственим установама.

Осим тога на Факултету се реализују здравствене специјализације и организује континуирано  стручно образовање и усавршавање. И ове, као и претходних година, гостовало је неколико еминентних визитинг професора и организовано је више стручно-едукативних састанака, а наши наставници и сарадници су учествовали на више међународних и домаћих стручних и научних скупова, конгреса и симпозијума.

НАЈБОЉЕ

• Који су то основни принципи  пословне политике Факултета?

 – Основни принципи наше пословне политике су, да у складу са визијом и мисијом оснивача, и у складу са Законом о високом образовању и општим актима Факултета и Универзитета, ангажујући максимално своје стручне и технолошке потенцијале, у релативно кратком временском периоду и уз рационална финансијска средства, произведемо најбоље, и на тржишту конкурентне кадрове, оспособљене за пружање најквалитетнијих стоматолошких услуга припадајућој популацији и нашем народу уопште.

    Свакако да има простора за даље унапређење и побољшање квалитета на свим овим поменутим структурним елементима ове специфичне и јединствене високошколске установе.

Посебно ће мо континуирано радити и истрајавати на реализацији постављених задатака и циљева дефинисаних визијом и мисијом оснивача, у складу са Законом о високом образовању и општим актима Универзитета, да кроз интеракцију научноистраживачког  рада и образовних услуга, руководећи се потребама окружења и корисника, пружимо најквалитетнији  програм на сва три студијска нивоа, производећи тако високостручне образовне и стваралачке кадрове, оспособљене за самосталан рад, а уз стално подизање лествице квалитета.

 Шта је то што Стоматолошки факултет у Панчеву чини специфичним у односу на друге сличне факултете?

– Специфичан вид организације Интегрисаних академских студија у триместрима кроз петогодишњи програм извођења наставног плана и програма, као и мали број студената уз могућност индивидуалног рада са пацијентом, уз квалитетан наставни кадар и најсавременију опрему за извођење теоријске и практичне наставе,  чини нас посебним и конкурентним у односу на друге сличне факултете. Управо то нам омогућује да у значајно краћем року, уз уштеду времена и финансијских средстава, студент овлада потребним фондом знања, производећи тако дипломиране стоматологе оспособљене за самосталан рад из домена основне стоматолошке делатности за који су и стекли диплому. Уз могућност индивидуалног практичног рада на моделима и са пацијентима студент стиче значајно практично искуство, тако да веома брзо, лакше и једноставније може да примени усвојена теоретска знања  у ефикасној практичној примени вештина, што у знатној мери утиче на сигурност и самосталност у њиховом раду са пацијентима.

 Стоматолошки факултет је први приватни факултет у области медицинских наука у Србији и ове године обележава 15 година рада. Шта наредних 15 година?

– Управо у октобру ове године обележавамо 15 година од оснивања и почетка рада факултета. Након „дечијих болести“ у почетним годинама свог рада, које смо пребродили, као и већина приватних високошколских установа, сусрећући се са низом препрека због разноразних турбуленција и недореченоисти, у првом реду у Закону о високом образовању, недостатку јасне визије и стратегије од стране многих институција одговорних за високо образовање, као и сопственог неискуства.

УПИС

 Крајем јула 2017, као и сваке претходне године, организован је  пријемни испит на који се пријавило 83 кандидата, од којих је њих 79 полагало, а 73 и положило испит. Према утврђеној ранг листи, 60 кандидата је стекло право на упис, и свих 60 их је уписано, колико и износи квота по одобрењу акредитационе комисије. 

    Очекујем да доношењем новог Закона и користећи новостечена искуства, улазимо у нешто сигурнију фазу јасно дефинисаних критеријума око процеса акредитације високошколских установа, законске регулативе функционисања и финансирања истих, до рангирања високошколских установа према квалитету.

 • Шта бисте посебно истакли када је у питању стручни кадар и опремљеност?

– Кључни елементи за спровођење овакве пословне политике су висока стручна оспособљеност, у првом реду наставничког кадра и висококвалитетна и софистицирана опрема, коју у овом тренутку поседујемо, како за произвођењу дипломираних стоматолога, специјалиста из готово свих грана стоматологије, тако и повећање капацитета укупног научноистраживачког потенцијала на што смо као високошколска здравствена установа и обавезани. Трудимо се да увек и у сваком тренутку будемо у врху, пратећи најсавременије трендове струке и науке у земљи и окружењу као и у свету, а имамо амбицију да на том пољу постанемо лидери у региону.

    • Који су облици сарадње са локалном самоуправом, здравственим установама… ?

– Значајну улогу у свеукупној нашој делатости представља и сарадња са локалним и регионалним здравственим установама, посебно са панчевачком Болницом и Домом здравља. Ова сарадња је из године у годину све боља, како по питању ангажовања стручних кадрова у извођењу практичне наставе, посебно из клиничких медицинских предмета, тако и у извођењу неких сложенијих оперативних захвата у којем заједно учествују стручњаци из наше две установе. Надам се да ћемо ту сарадњу у оба правца у наредним годинама унапредити на обострану корист, а што је у интересу едукативног процеса наших студената и специјализаната, као и укупног побољшања здравствене заштите наших суграђана.

 • Када смо прошле године разговарали, рекли сте да свако друштво има своју икону. Јесмо ли ми, као друштво, на правом путу да пронађемо ону нашу?

-Да би једно друштво могло да приближно досегне ниво идеалног друштва, како футуролози кажу „друштво снова“, потребан је висок степен социо-економског развоја са БДП-ом око 25 до 30. 000 долара по глави становника, како би сваки становник могао да конзумира и задовољи све потребе савремених цивилизацијских тековина. Данас се то односи само на неколицину високоразвијених држава, где није само значајан економски аспект, већ и питање социјалне праведности, могућности испуњавања духовних и културолошких потреба сваког појединца, што се односи само на неке скандинавске земље.

ЈОШ И ОВО

Током протекле године на  Стоматолошком факултету је одбрањена и једна докторска дисертација, а већи број наставника и сарадника  је изабран у виша наставно-научна звања.

Управо у овом тренутку се налазимо у поступку акредитације за науку, где очекујемо и повољан исход и оцену акретитационе комисије.

    Морамо признати да смо ми као друштво у овом тренутку далеко од тог циља. Али то не значи да ће свеукупна трансформација свих сегмената друштва од породице, свих нивоа образовања до могућности да свако у сваком тренутку може наћи запослење и дати свој максималан допринос у сфери за коју је оспособљен.

Ја верујем да ће и то једног дана, у скоријој будућности, моћи бити реализованао.

СиБ