А САД ПРИМЕНА... ЛАП је усвојен – конкретним акциjaма до конкретних резултата

Разговор с поводом

Биљана Стојковић, начелница Одељења за финансије ОУ Ковин и чланица тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност за општину Ковин за период 2022 – 2025.

УВОЂЕЊЕ  РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

• План увођења подразумева да корисници буџетских средстава на основу родне анализе треба да формулишу своје родно одговорне циљеве и индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца/девојчица и дечака, а сви индикатори који се односе на лица морају бити разврстани по полу

Локални акциони план за родну равнправност за општину Ковин за период 2002 – 2025. усвојен је на фебруарској седници Скупштине општине и тиме је почела и његова практична примена у наредне четири године.

О томе како се на тај план гледа из угла Општинске управе и локалне самоуправе разговарали смо са Биљаном Стојковић, начелницом Одељења за финансије, која је била и активна чланица Радног тима за израду ЛАП-а.

  • Као потписница Европске повеље за родну равноправност на локалном нивоу још 2014. године, општина Ковин је исказала спремност да унапреди локалне политике и поступање у области родне равноправности и положаја жена у општини.

Од израде буџета за 2018. годину, у складу са изменама законских прописа у области буџетског система, Oпштина израђује планове увођења родно одговорног буџетирања (скраћено РОБ) у поступак припреме и  доношења буџета. План увођења подразумева да корисници буџетских средстава на основу родне анализе треба да формулишу своје родно одговорне циљеве и индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца/девојчица и дечака, а сви индикатори који се односе на лица морају бити разврстани по полу.  До сад су у систем уведени скоро сви програми који се финансирају из општинског буџета, као и већина корисника. То је довело до делимичног устројавања родне статистике као и до повећања броја активности које доприносе постизању циља унапређења равноправности између жена и мушкараца у одговарајућем програму – каже Биљана Стојковић.

Ево и њеног одговора на питање с којим се све проблемима суочавала Радна група, како су они решавани и који су то посебни стратешки циљеви ЛАП-а?

  • Анализирајући податке и извештаје уочили смо да имамо проблем са недостатком свеобухватног и јасног плана који би поставио смернице свим актерима који реализују планове локалне самоуправе. Потражили смо помоћ, и уз подршку Сталне конференције градова и општина у оквиру програма: Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалог заинтересованих страна и ефикасност локалне администрације израдили Локални акциони план за родну равноправност општине Ковин.

На основу резултата анализе тренутног стања, а имајући у виду да је општи циљ ЛАП -а побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у општини Ковин, дефинисана су четири посебна циља, као и активности који ће у периоду важења акционог плана допринети остварењу постављених циљева.

Посебни стратешки циљеви односе се на:

-увођење родне перспективе у све локалне политике, мере и активности финансиране из буџета општине Ковин;

-спровођење политике једнаких могућности и смањивање постојећих неједнакости;

  • унапређење безбедности свих грађана и смањивање насиља према женама;

-унапређење квалитета живота у општини.

За сваки од наведених циљева прецизиране су мере и активности, рокови и задужена лица, установе, институције које ће допринети да се циљеви остваре – напомиње Биљана Стојковић.

Питање за нашу саговорницу било је и оно које се тиче динамике реализације и конкретних мера у наредном периоду на свеобухватној имплементацији ЛАП-а, а ево и њеног спремног одговора:

МЕЂУ ПРВИМА… седиште локалне самоуправе и Општинске управе Ковин

-Како је ЛАП за родну равноправност израђен за период 2022-2025. године, у првој години предвиђено је да се унапреди родна статистика, информишу све локалне институције, јавна предузећа и установе о обавезама из Закона о родној равноправности и активностима ЛАП-а, укључивање родних података у стратешке документе, укључивање родне перспективе у све локалне конкурсе које финансира општина, едукацију свих актера за спровођење усвојених мера и активности, њихово повезивање и успостављање сарадње као и промоцију родне равноправности. Ове мере  и активности не захтевају додатна издвајања из буџета општине.

Посебна пажња ће се посветити унапређењу квалитета и доступности здравствене и социјалне заштите, нарочито за жене из вишеструко маргинализованих група. Унапређењу безбедности у заједници приступиће се на систематичнији начин.

Општина је већ преузела неке кораке на решавању проблема у овој области које су истакле учеснице фокус групних дискусија и анкетиране учеснице. Како би се побољшала јавна расвета, Општина је склопила уговор о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање јавне расвете који предвиђа замену свих сијалица лед расветом.

За санацију саобраћајница, тротоара и улица обезбеђена су значајнија средства буџетом за 2022. годину у односу на  претходне године, а од септембра  2021. године обезбеђен је бесплатан превоз за све ученике средњих школа, обзиром да је овај проблем истакнут као један од највећих. Општина ће на годишњем нивоу за бесплатан превоз средњошколаца издвојити близу 59 милиона динара.

Ангажовани су лични пратиоци за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, а додатна средства су обезбеђена и установама и удружењима у области спорта за реализацију програма рекреативног бављења спортом, посебно женске популације, особа са инвалидитетом као и спортских активности намењених девојчицама средњошколског узраста – истиче Биљана Стојковић, начелница Одељљења за финсније Општинске управе Ковин и чланица Радног тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност за општину Ковин за период 2022 – 2025. година, а који је усвојен на првој овогодишњој седници Скупштине општине Ковин, одржаној почетком фебруара.

(Старт 013)