Пландиште

Анкета о структури пољопривредних газдинстава

ВАЖНО СТРУКТУРНО ИСТРАЖИВАЊЕ

• На територији oпштине Пландиште ангажовано је 2 анкетара и они ће за два месеца  посетити 290 пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018 годину, Републички завод за статистику спроводи Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици између два пописа пољопривреде и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде.

Свако пољопривредно газдинство обухваћено анкетом обавештено je писмом. Породична газдинства и газдинства предузетника посетиће овлашћени анкетари који ће на основу добијених одговора попунити електронски упитник. У време спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије.

На територији oпштине Пландиште ангажовано је 2 анкетара и они ће посетити 290 пољопривредних газдинстава.

Овом анкетом прикупљају се подаци о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, коришћеној механизацији, радној снази на газдинству, примени агротехничких мера, употреби органског ђубрива и друго. Изабрана газдинства су обавезна да учествују у анкети.

Циљ анкете је израда пресека стања у пољопривреди, а успех анкете зависи од активног учешћа пољопривредника као и тачности и потпуности добијених података.

Добијени подаци користиће креаторима аграрне политике при доношењу одлука, за утврђивање краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијају сазнања о томе у којoj би пољопривреднoj грани требало инвестирати.

(Према: Општински портал)