РЕКА ТАМИШ...у Панчеву добар еколошки статус

Панчево

Извештај  о  квалитету површинских вода града Панчева

СЛАБА ОЦЕНА САМО БЕЛОЈ СТЕНИ

• Највеће оцене за купалишта на језеру у Качареву и на Тамишу у  Глогоњу

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву , бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018.године , закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

На основу  Извештаја о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/11-2018 од 17.09.2018. године, Завода за јавно здравље Панчево узорковање је обављено 10.09.2018. године, а на  основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је следеће:

  1. да контролисани узорак реке Тамиш (купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци), са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме Уредбе и  Правилника  за водна тела тип 1 (велике низијске реке), класу II (добар еколошки статус ) за купалишта у Панчеву и Јабуци и класу I (одличан еколошки статус) за купалиште у Глогоњу. Воде које припадају овој класи могу се користити за купање и рекреацију.
  2. да контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица), са аспекта испитиваних параметара задовољавају критеријуме Уредбе и Правилника за водна тела тип 1 (велике низијске реке), за  класу IV (слаб еколошки статус) због повећаног броја фекалних колиформних бактерија. Површинске воде које припадају класи IV не могу се користити у сврху купања и рекреације.
  3.  да контролисани узорци реке Поњавице (купалиште у Oмољици и Банатском Брестовцу) за вештачка водна тела, припада класи IV (слаб еколошки статус). Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене параметри који су изнад МДК (-pH, и BPK5 ХПК – бихроматна метода) вредности не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и рекреацију.
  4. да контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу III (умерен еколошки статус). Површинске воде које припадају класи I – III могу се користити у сврху купања и рекреације.
  5. вода из језера у Качареву задовољава критеријуме Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу I (одличан еколошки статус) осим за параметар ХПК – бихроматна метода чија га вредност сврстава у класу II (добар еколошки статус) и могу се користити у сврху купања и рекреације.

 На основу наведеног може се закључити да се купалишта на реци  Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову  и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације. Купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица))  не могу се користити за купање и рекреацију.

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево