ШАНСА КОЈА СЕ НЕ ПРОПУШТА... Татјана Николић на данашњој седници Скупштине АП Војводине

Вршац

Скупштина АП Војводине усвојила Просторни план намене предела „Вршачких планина“

НОВИ ПОДСТИЦАЈ ТУРИСТИЧКОМ РАЗВОЈУ ГРАДА

• Новом Просторним планом сварају се могућности  за изградњу нових и уређење постојећих спортских и рекреативних садржаја, као и отварање специјалозованих центара

Скупштина АП војводина усвојила је на данашњој, 6. седници, Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, што представља веома важан и свеобухватан документ са свом потребном пратећом документацијом, који је у потпуности у складу са важећом законском регулативом. Основни циљ овог Просторног плана је управо да формулише планска решења заштите, уређења и развоја. То је подручје чији карактер се огледа низом изузетних природних и културних вредности и специфичан је с тога и начин коришћења тог простора.

„За нас као Град и наше суграђане је веома важно да овај Просторни план у суштини није ограничавајући већ је у потпуности усмеравајући и развојни.Овим планом се  природно и културно наслеђе  посматра као један развојни ресурс који се штити, уређује и користи на начин који ће допринети успостављању даљег регионалног и локалног идентитета,те развоја нових потенцијала нашег града.Посебно бих подсетила на огромно богатсво овог дела флором и фауном и различитим раритетима у овој области, која обитавају само на овом географском подручју,а исто је поменуто и у пратећој документацији овог документа.“ изјавила је Татјана Николић, посланица у Скупштини АП Војводине из Вршца.

Пoдручје „Вршачких планина“ и „Малог Вршачког рита“ препознато је као  једно од карактеристичних тачака овог дела наше земље.  Као такво, захтева и посебне режиме заштите, организације и уређења, а чије ће приоритетне активности подразумевати:

  • Заштиту постојећих вредности предела, природних и културних добара;

  • Формирање јединственог заштићеног подручја „Предео Вршачких планина“ са умреженим системом туристичких локација и комплетирање садржаја за туристичке понуде;

  • Отварање могућности за изградњу нових и уређење постојећих садржаја спорта и рекреације и нових видова различитих специјализованих центара (нпр. Националног центра за селекцију Банатске жуте пчеле и сл.);

Овим планом, дефинисане су смернице за контролисано ширење грађевинских подручја и за заштиту пољопривредног земљишта (мерама забране и ограничене градње), очување винограда и воћњака и њихову валоризацију као туристичког ресурса, за стварање зона заштите и регулације водотока и поточних долина као и једна од новина, а то је успостављање зоне заштите влажних станишта Малог Вршачког рита и формирање заштитне зоне преко које ће се оно повезати са заштићеним подручјем Вршачких планина.

„Ми у граду Вршцу очекујемо да ће повезивање свих постојећих, и у овом Просторном плану уочених потенцијала „Вршачких планина“ и „Малог вршачког рита“ представљати нову будућност за нашу средину. али и могућности за јединствену туристичку понуду и приоритетно развојно опредељење Града Вршца у будућности.“ нагласила је Татјана Николић приликом излагања плана посланицима у Скупштини АП Војводине током данашњег заседања.