(САМО)ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРАКСА... значајна помоћ Града за све категорије становиништва

Панчево

Град Панчево расписао јавне позиве за реализацију програма Локалног акционог плана за запошљавање у 2020. годину

ПОМОЋ И ПОДРШКА ЗА РАЗНЕ СТРУКТУРЕ ГРАЂАНА

• И ове године Град Панчево је расписао јавне позиве за реализацију мера смањења незапослености
• Ту су програм самозапошљавања, стручне праксе, јавних радова и летње праксе за студенте, али ни то није све…

Град Панчево је и ове године у буџету обезбедио средства за реализацију програма Локалног акционог плана за запошљавање и то у висини од преко 12 милиона динара. Јавни позиви за ове програме расписани су 15. јуна ове године и то су позив за субвенције за самозапошљавање, програм стручне праксе и студентске праксе, као и програми које Град реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Поред тога, ту су и конкурс намењен средњим школама како би подигле ниво свог рада, као и организација сајмова запошљавања.
Први програм је програм субвенција за самозапошљавање које се додељују у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 500 хиљада динара. Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији Града Панчева, које je пријављено на евиденцији незапослених НСЗ или je у календарској 2020. години започело сопствени посао, извршило регистрацију у АПР, са седиштем на територији Града Панчева. Субвенције се одобравају у једнократном износу и могу се користити за отварање привредног друштва, предузетничке радње или другог облика предузетништва, набавку опреме, репро материјала и резервних делова, адаптацију простора и плаћања пореза и доприноса у првој години пословања. Један од услова за добијање максималног износа јесте запошљавање минимум једног лица. Као подршку у спровођењу родног буџета, Град ће кроз критеријуме за одабир бизнис плана, дати подршку женама предузетницама. Реализација програма прати се 12 месеци. Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене. Корисници овог програма ће бити истовремено корисници програма подршке за почетнике у бизнису. Одлуку о додели субвенција доноси градоначелник у складу са мишљењем Савета за запошљавање после ћега ће бити потписани уговори са корисницима. За овај програм Град Панчево је из буџета обезбедио преко пет милиона динара а позив је отворен до утрошка средстава.

Град Панчево је расписао и јавни позив за пружаоце услуга правно-финансијског саветовања у оквиру Програма подршке почетницима у бизнису, за који ће позив тек бити расписан. Циљ овог позива је да се обезбеде пружаоци ових услуга за ову годину и то у трајању од 12 месеци. Право на учешће имају правна лица са седиштем у Граду Панчеву, која се баве правним односно рачуноводственим и саветодавним пословима. Корисницима програма ће се пружати рачуноводствене услуге, упознавање са прописима, надлежностима органа, помоћ у изради бизнис планова и планова новчаних токова, упознавање са процедурама пословања и саветовање. За овај јавни позив Град је издвојио милион динара, а рок за подношење пријаве је 15. јул ове године.

Један од програма, који Град Панчево спроводи у сарадњи са НСЗ, је и програм стручне праксе. Ова мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одређено образовање или квалификација, ради обављања приправничког стажа или стицања услова за полагање стручног испита. Овај програм траје до три месеца за лица са средњом стручном спремом, шест месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 12 месеци за незапослене за четворогодишњим високим образовањем. Прва група ће добијати новчану помоћ у висини од 18 хиљада динара, друга 20 а најобразованији 25 хиљада динара месечно. Град Панчево је за ову меру за ову годину издвојио 3,5 милиона динара. Право учешћа имају послодавци из јавног и приватног сектора који морају испуњавати одређене услове, док незапослени мора имати одређени степен образовања и да нема довољно искуства у раду у струци које је потребно за самосталан рад или полагање стручног испита. Захтев за учешће у овом програму подносе послодавци и незапослена лица и то надлежној филијали Националне службе за запошљавање путем формулара који се може преузети на сајту НСЗ и Града Панчева. Рок за подношење захтева за учешће у програму је 30. јули ове године.

Један од ових програма је и Програм јавних радова, који је намењен радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и лица у социјалној потреби. Јавни рад спроводи послодавац које одређују Град Панчево и НСЗ на основу јавног позива а на предлог Савета за запошљавање града Панчева. Послодавац може организовати јавне радове уколико за њих пријави најмање 70 посто лица из категорије теже запошљивих: млађих од 30 година, старијих од 50, неквалификована и радно способна лица у социјалној потреби, особе са инвалидитетом, вишкови запослених итд. Максимална дужина трајања јавних радова је четири месеца у складу са расположивим финансијским средствима, а уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за сваког запосленог. Јавни радови се могу спроводити у областима социјалне заштите, одржавања јавне инфраструктуре, одржавање животне средине и природе а право учешћа имају органи АП и локалне самоуправе, јавна предузећа и установе, привредна друштва, предузетници и задруге и удружења. Из средстава намењених овом програму исплаћиваће се накнада запосленима у висини од 22 хиљаде динара месечно за пун фонд радних сати, као и трошкови превоза у висини од две хиљаде динара. Уколико Град процени да постоји потреба за спровођењем обуке за запослене, издвојиће средства у висини од хиљаду динара по запосленом. Захтев за учешће у овом програму  подноси се филијали НСЗ, а одлуку о додели средстава донеће градоначелник Панчева, по прибављеном мишљењу Савета за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 30. јул.

Поред ових, расписан је и јавни позив за меру “Студентска летња пракса”, за шта је обезбеђено 571 хиљада динара из градске касе. Циљ овог програма је да студенти током јула обаве једномесечну практичну обуку код послодавца и добију месечну новчану помоћ у износу од 15 хиљада динара. Послодавци су Општа болница Панчево, Градска управа, Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе, Геронтолошки центар, Туристичка организација Панчева, ПУ “Дечја радост”, Машинска школа „Панчево“, Удружење “На пола пута”, Дом здравља, Дом омладине, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Грејање“, Дом културе “25. мај” Долово и Основни суд у Панчеву. Заинтересовани студенти могу и сами предложити послодавца код кога би желели обавити ову праксу, уз његову сагласност. Студенти морају бити држављани Србије, имати пребивалиште у Панчеву, да су студенти основних, специјалистичких и докторских студија факултета у Србији, као и да су први пут уписали годину коју тренутно похађају. Рок за пријаву за овај програм је 25. јун ове године.

Поред ових мера, Град Панчево је обезбедио средства и за одржавање Сајма запошљавања и Сајма запошљавања за лица са инвалидитетом, а због пандемије и ванредног стања, сајмови нису одржани у традиционални термин крајем априла већ ће се наћи нови термин, у зависности од ситуације са пандемијом. Сви детаљи везани за ове програме и мере могу се наћи на сајту Града Панчева – www.pancevo.rs.

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево