Ковин

Одржана 17. седница Скупштине општине Ковин

РАСПОРЕЂЕН ПРОШЛОГОДИШЊИ СУФИЦИТ

• Разлог за доношење првог ребаланса, стоји у образложењу, је потреба  распоређивања средстава која су крајем 2021. године остала на жиро рачуну Општине

У понедељак, 14. марта, одборници Скупштине општине Ковин састали су се по 17. пут у овом сазиву, да би после усвајања записника са претходне, телефонске седнице, прешли на дневни ред.

Прва тачка дневног рада 17. седнице СО била је разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета општине Ковин за 2021. годину, а онда се прешло на Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и на Закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022. години. Без превише расправе, и Одлука и Закључак усвојени су једногласно.

Разлог за доношење првог ребаланса, стоји у образложењу, је потреба  распоређивања средстава која су крајем 2021. године остала на жиро рачуну Општине: „Салдо на дан 31.12.2021. године на жиро рачуну буџета општине Ковин је износио је 241.734.864.18 динара. Из салда је извршен повраћај неутрошених средстава добијен из АП Војводине за превоз студената и постављање саобраћајне сигнализације, у укупном износу од 60.898,44 динара. У салду се налазе и наменска средства са виших нивоа власти, која су остала неутрошена по појединим пројектима који ће се реализовати у току 2022. године и који нису били распоређени основном одлуком. Такође, у салду се налазе и неутрошена наменска средства самодоприноса, средства од станова који су имовина Републике Србије и средства од закупа станова за зграду за избегла лица. Из тих разлога, Одлуком, је распоређен скоро цео суфицит, у укупном износу од 236.162.448 динара. Није распоређен само наменски суфицит остварен од самодоприноса. По изради завршног рачуна за 2021. годину распоредиће се укупни буџетски и суфицит сопствених средстава корисника буџета.“

Тако, укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2021. године, утврђени су у износу од 1.515.234.683 динара. Приходи из осталих извора корисника буџета, утврђени су у износу од 372.070 милиона динара и значајно су увећани. У односу на првобитну Одлуку о буџету за 2022 годину, како је усвојена, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину увећани су наменски трансфери за 31.396 милиона динара. Повећање се односи на трансфер за изградњу базена, с обзиром да ће по овом основу Општини бити пренето 77.396 милиона динара, уместо 50 милиона, и трансфер за спровођење програма енергетске ефикасности од 4 милиона динара.

Одборници су потом донели Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину и планове за 2022. годину, као и на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације, а дата је и сагласност на прву измену Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину.