Ковин

Акценти са 25. седнице Скупштине општине Ковин

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ЗА ЗООХИГИЈЕНУ

• Кад се формира стручни тим и спроведе цео поступак, знаће се ко ће убудуће бринути о спровођењу мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин

На првој овогодишњој седници, иначе 25. у овом сазиву, одборници Скупштине општине Ковин донели су Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене – спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин.

Овом одлуком овлашћује се Општинско веће да именује стручни тим који ће, у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству, спровести целокупни поступак јавно-приватног партнерства.

После више процедуралних одлука, одборници су усвојили Одлуку о предлогу расподеле добити за 2021. годину ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, као и Одлуку о оствареној добити из 2021. године ЈП „Ковин-гас“ Ковин. Прихваћен је и Послеревизиони извештај Државне ревизорске институције о мерама исправљања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, а потом и дата сагласност на Одлуку о допуни одлуке о усклађивању Статута јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински Комуналац“ Ковин са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом.

И на крају и неколико кадровских решења; уместо преминуле Милице Станић, за нову чланицу Савета за јавне службе именована је Јасна Ђукић из Мраморка, а уместо Наташе Николић, за новог члана Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функионера локалне самоуправе именован је Миодраг Ћирић из Ковина, док је за новог председника Управног одбора „Установе за спорт“, уместо Сузане Јарић Ђерић, именован Предраг Ђондовић.